กรุณาอ่านเงื่อนไขการรับประกันสินค้าก่อนการกรอกข้อมูล

ZOUNDLAB ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ ZOUNDLAB และเพื่อให้ท่านมั่นใจและพึงพอใจในสินค้าและบริการ เรายินดีรับประกันคุณภาพของสินค้าและบริการของร้านค้า ภายใต้หลักเกณฑ์การรับประกัน ดังนี้

1. เรายินดีรับประกันคุณภาพของสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าโดยตรง โดยขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและจะอยู่ภายใต้การพิจารณาตามที่กำหนด ซึ่งการรับประกันของสินค้าแต่ละรายการอาจมีความแตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า

2. เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากการรับประกันสินค้าอย่างสมบูรณ์ กรุณาลงทะเบียนใบรับประกันผ่านเว็บไซต์ที่แจ้งไว้ หรือสอบถามทางร้านค้าได้ที่

Website: www.zoundlab.com

Facebook: www.facebook.com/zoundlab หรือ https://m.me/zoundlabshop

Line@: @zoundlab (มี@) หรือ https://line.me/R/ti/p/%40zoundlab

3. ในการรับบริการภายใต้การรับประกันกับร้านค้า กรุณาแนบหลักฐานการซื้อ รวมถึงรายละเอียดอาการที่ขัดข้องของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรับบริการมาด้วยทุกครั้งที่นำผลิตภัณฑ์ของท่านมารับบริการ

4. ร้านค้าไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ที่ใบรับประกันสินค้ามีรอยขูดขีดฆ่าหรือบางส่วนของใบรับประกันสินค้าฉีกขาดสูญหายไป

5. กรุณาอ่านหนังสือคู่มือแนะนำการใช้ให้ละเอียดก่อนใช้

6. การรับประกันนี้มิได้รวมอุปกรณ์ภายนอกตัวเครื่องและอุปกรณ์บางส่วนที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานปกติ

7. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใดที่ขัดข้องเสียหายอันเนื่องมาจากกรณีดังนี้

• จากการขนส่งโดยผู้ซื้อเองหลังจากการซื้อไปแล้ว

• จากการใช้ผิดวิธี

• จากการละเลยไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหนังสือคู่มือแนะนำการใช้

• จากการใช้กับไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือ

• จากการใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นเป็นเหตุให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย

• เกิดจากอัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือจากอุบัติเหตุใด หรือ ปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า เป็นต้น

• เกิดความเสียหายจากการกระทำของสัตว์ต่างๆ

• มีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น

• ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี

• จากเหตุใดที่ไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์การรับประกัน

8. ร้านค้าจะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่ท่านนำไปรับการบริการซ่อมจากที่อื่น หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการดัดแปลงหรือต่อเติมไม่ว่าโดยวิธีใด หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการขูดลบหรือแก้ไขหมายเลขเครื่องที่อยู่บนตัวผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสภาพอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับประกัน

9. เมื่อสินค้าได้รับบริการเสร็จแล้ว กรุณารับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับบริการตามการรับประกันแล้วคืนตามเวลาที่กำหนดภายใน 14 วัน นับแต่ได้รับแจ้งจากร้านค้า เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดในผลิตภัณฑ์นั้น

10. สำหรับสินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อมที่สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม

11. ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขใดดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ตลอดระยะเวลา โดยการเผยแพร่ให้ทราบทางเว็บไซต์ www.zoundlab.com ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการต่อท่าน

Login

Lost your password?

Create an account?